Untitled.FR11 1

   

  ЗМІСТ

   

  Розділ 1. Призначення закладу та засіб його реалізації……….

   

  с. 3

  Розділ 2Цілі та задачі освітнього процесу закладу…………..

   

  с.4

  Розділ 3. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.  

   (Опис "моделі" випускника школи) …………………………...

   

   

  с. 8

  Розділ 4. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою………………………………………………………..

   

   

  с. 14

  Розділ 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та предметів, дисциплін тощо, логічна послідовність їх вивчення……………………………………….

   

   

   

  с. 15

  Розділ 6. Форми, особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій……………………………………………………….

   

   

   

  с. 27

  Розділ 7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти………………………………………

   

  с. 31

  Розділ 8. Навчання дітей з особливими потребами

   

  с.65

   


   

  Розділ 1. Призначення закладу та засіб його реалізації

  Мета закладу: різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, маєпрагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Місія закладу полягає в збереженні кращих традицій національно-патріотичного виховання, наповненні освітнього процесу здоров’язберігаючим життєдіяльнісним змістом, що відповідає швидкоплинним змінам у соціумі; створенні сприятливих умов розвитку для всіх дітей: обдарованих, творчих, тих, хто потребує особливих освітніх послуг, соціальної та/або інтелектуальної корекції.  Школа є соціокультурним, інтелектуальним  центром громади, де впроваджуються демократичні партнерські стосунки у взаємовідносинах: учні – педагоги – батьки учнів – представники громадськості. 

           Місія закладу  реалізується у напрямах: 

  • інтеграція демократичних цінностей в усі сфери освітнього процесу;
  • запровадження здоров’язберігаючих, гуманістично спрямованих технологій і методик, які забезпечують формування ключових компетентностей, в освітню діяльність закладу; 
  • створення комфортного культурно-освітнього простору;
  • взаємовигідне партнерство в системі «школа-спільнота»;
  • забезпечення відкритості освітньої системи школи на засадах державно-громадського управління.

  Засобом реалізації призначення закладу  є освітня програма.

   Освітня програма

  окреслює:

  • підходи до планування й організації закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом; 

  визначає: 

  • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення,  які подані в рамках навчальних планів
  • очікувані результати навчання здобувачів освіти;
  • пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН; 
  • форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією  освітньою програмою. 

  Розділ 2Цілі та задачі освітнього процесу закладу

  Шосткинська спеціалізовано школа І-ІІІ ступенів №1  здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

  І ступінь –    початкова загальна освіта (1-4 класи)

  ІІ ступінь –   базова середня освіта (5-9 класи)

  ІІІ ступінь –  повна загальна середня освіта (10-11 класи)

  Початкова освіта – це перший ступінь повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій. 

  Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

  Базова загальна середня освіта - це другий ступінь повної загальної середньої освіти, який відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій. 

  Метою базової загальної середньої освіти  є формування ключових компетентностей,  визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти, що забезпечується інваріантною та варіативною складовою навчального плану, поглибленим вивченням окремих предметів за вибором учнів.

  Повна загальна середня освіта – це третій ступінь  повної загальної середньої освіти, який відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій. 

           Метою повної загальної середньої  освіти є досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі  спрямовані на формування соціально активного, готового брати участь у вирішенні питань збереження довкілля, розвитку соціуму  відповідального члена громади і суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.       Досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти,  забезпечується профільним навчанням. Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

  Освітня програма, яка реалізується  в ШСШ І-ІІІ ступенів №1, спрямовано на:

  • формування в здобувачів освіти сучасної наукової картини світу;
  • виховання працьовитості, любові до природи;
  • розвиток національної самосвідомості;
  • формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалення та перетворення суспільства;
  • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
  • рішення задач формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
  • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
  • створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;
  • формування потреби здобувачів освіти до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

  Реалізація  інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей здобувачів освіти здійснюється  через предмети за вибором, факультативи, гуртки, участь у проектах.

          Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради Сумської області» (даліза текстом - заклад) - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права
  громадян на загальну середню освіту.

         Повна назва закладу українською мовою - Комунальна організація
  (установа, заклад) «Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №
  Шосткинської міської ради Сумської області».

  Скорочена назва - ШСШ І-ІІІ ступенів №1 ШМР Сумської області

         Юридична адреса закладу: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Чернігівська, будинок 10.,  e-mail: 22978580@mail.gov.ua

         Засновником закладу є територіальна громада м. Шостки в особі
   Шосткинської міської ради Сумської області (далі - засновник).

         Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним діючим  законодавством.

  Заклад діє на підставі статуту, який розроблений на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та положення про відповідний тип
  закладу, типового статуту, затвердженого МОН.

  Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, груп продовженого дня, спеціальних та інклюзивних класів

  Створені умови для рівного доступу до якісної освіти:

  Основна школа

  Старша школа

  5-А-дослідницький клас,

  8-А – поглиблене вивчення біології, хімії

  5,6 -  ІТ класи, (факульт.)

  8-Б, 9-А– поглиблене вивчення української мови та літератури

   

  Профілі навчання

  10, 11-А- математичний,

  10, 11-Б – української філології

  Співпраця з ШІСумДУ

  ( практичні заняття з хімії, курси за вибором: українська мова, математика, англійська мова)

  Співпраця з СумДПУ

  ім. А.С.Макаренка (біошкола «Вакалівщина»)

   

  6-А, 7-В, 9-Б, 11-Б -  вивчення двох мов (англійська, французька)

  Курс за вибором

  «eTwinning»

  6-Б,В, 8

   

   

  1,2 класи – НУШ

  4-Б, В клас – Всеукраїнський педагогічний експеримент «Розумники»

  4-Б класи –

  курс «Культура добросусідства»

  Початкова школа

   

   

  Курси за вибором

  10-А клас- «Захисти себе від ВІЛ»

  8-11 класи- академія Cisco (інформатика)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Структура роботи ШСШ І-ІІІ ступенів №1:

  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

  І семестр з 02.09.2019 по 21.12.2019 року

  ІІ семестр з 08.01.2020 по 29.05.2020 року

  Упродовдж навчального року для учнів проводяться канікули:

   Осінні: з 21 жовтня по 3 листопада 2019 року

  Зимові: з 23 грудня 2019 по 7 січня 2020 року

  Весняні: з 23 березня по 29 березня 2020 року

  Усі класи у 2019-2020 навкчальному року працюють за 5-денним робочим тиднем

  Заняття відбуваються в одну зміну

  Відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 проку № 13/69 «Про затвердження порядку проведення ДП», учні 4,9,11 класів складають державну підсумкову атестацію.

   

  Законодавчі документи, на підставі яких розроблена освітня програма закладу:

  • Закон України «Про освіту», прийнятим Верховною Радою України від 05 вересня 2017 року №2145-VIII;

  Нова редакція Українського правопису (схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437). Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки України від 23.08.2019 № 1/9-530 «Щодо впровадження норм нової редакції Українського правопису в освітньому процесі».

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів
   5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
  • наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015
   № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладах»;
  • наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018
   № 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи»;
  • лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015
   № 2/2-14-1907-15 «Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

  Типові освітні програми:

  • наказ МОН України від 08.10.2019 №1272 «Про затвердження типових

  освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти.

  • наказ МОН України від 08.120.2019 №1273 «Про затвердження

  переліків типових освітніх програм та навчальних програм для 2-4 класів закладів загальної середньої освіти.

  • накази МОН України від 20.04.2018:

  №405- «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

  №407 - «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;

  №408- «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;

  • наказ МОН України від 16.08.2018 №917 «Про внесення змін у додатки

  до наказу Міністерства освіти і науки України від від 26.07.2018 №814

  • наказ МОН України від 02.07.2019 №917 «Про затвердження типової

  освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку

  • лист МОН України від 25.05.2018 №1/9-344 «Про завершення

  експертизи освітніх програм

  •  наказ МОН України від 25.06.2018 №693 «Про затвердження типової

  освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (зі змінами  за наказом МОН України від 04.09.2018 №968)

   

   

  Розділ 3. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

           Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Концепції Нової української школи, Державних стандартах освіти, визначено завдання, які має реалізувати педагогічний колектив у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання роблять  внесок у формування ключових компетентностей учнів. 

  Рівень соціальної та культурної зрілості випускника школи, ступінь виявлення його здатності до усвідомленої продуктивної діяльності є критерієм якості освітньої програми.

  Сформованість ключових компетентностей відповідно до вимог державних освітніх стандартів:

  спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами;

  спілкування іноземними мовами;

  математична компетентність;

  компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

  інноваційність;

  екологічна компетентність;

  інформаційно-цифрова компетентність компетентність;

  уміння вчитися впродовж життя;

  ініціативність і підприємливість;

  громадянські та соціальні компетентності;

  обізнаність і самовираження у сфері культури;

  екологічна грамотність і здорове життя.

  Модель випускника початкової школи

  • рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту;
  • сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію;
  • висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;
  • сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;
  • застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу;
  • критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем природничого характеру;
  • усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії;
  • усвідомлює цінність власного життя та збереження здоров’я;
  • виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту.
  • має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості;
  • усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного розмаїття;
  • дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади.
  • пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.
  • керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії.

  Основний очікуваний результат – готовність до навчання в базовій середній школі.

  Модель випускника базової середньої школи

  • рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту;
  • чітко, лаконічно та зрозуміло формулює думку, аргументує, доводить правильність тверджень; 
  • критично осмислює  інформацію, джерела її отримання та використовує її для різних потреб;
  • здійснює спілкування іноземною мовою в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою, розуміє на слух зміст автентичних текстів;
  • оперує текстовою та числовою інформацією, встановлює відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);
  • адекватно використовує досвід, обирає й застосовує доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;
  • усвідомлює значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів;
  • усвідомлює важливість інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач;
  • розпізнає проблеми, що виникають у довкіллі, будує та досліджує природні явища і процеси;
  • усвідомлює важливість природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях;
  • уміє аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних, враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;
  • моделює власну освітню траєкторію, аналізує, контролює, коригує та оцінює результати своєї навчальної діяльності;
  • генерує нові ідеї, вирішує життєві проблеми, аналізує, прогнозує, ухвалює оптимальні рішення, аргументує та захищає свою позицію;
  • уміє співпрацювати в команді, висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;
  • проявляє рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження, відповідальність за спільну справу, налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків;
  • поважає права людини, займає активну позицію щодо боротьби із дискримінацією;
  • виявляє культурну самоідентифікацію, повагу до культурного розмаїття у глобальному суспільстві;
  • усвідомлює себе як відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства;
  • проявляє себе емоційно стійким членом суспільства, здатним  вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище,  успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі;
  • виявляє готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти.
   Основний очікуваний результат – готовність до навчання в профільній  середній школі.

  Модель випускника повної  загальної середньої освіти

  • рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту;
  • уміє  ставити запитання і розпізнавати проблему,  міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах;
  • грамотно висловлюється  рідною мовою, доречно та коректно вживає в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулює  думку, аргументує, доводить правильність тверджень;
  • критично осмислює  інформацію, джерела її отримання та використовує її для різних потреб;
  • здійснює спілкування іноземною мовою в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою, розуміє на слух зміст автентичних текстів, здійснює спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;
  • ефективно користується  навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов;
  • оперує текстовою та числовою інформацією, встановлює відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);
  • адекватно використовує досвід, обирає й застосовує доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;
  • усвідомлює значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів;
  • уміє використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях
  • усвідомлює важливість інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач;
  • розпізнає проблеми, що виникають у довкіллі, будує та досліджує природні явища і процеси;
  • усвідомлює важливість природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях;
  • уміє аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних, враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;
  • моделює власну освітню траєкторію, аналізує, контролює, коригує та оцінює результати своєї навчальної діяльності;
  • генерує нові ідеї, вирішує життєві проблеми, аналізує, прогнозує, ухвалює оптимальні рішення, аргументує та захищає свою позицію;
  • уміє співпрацювати в команді, висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;
  • проявляє рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження, відповідальність за спільну справу, налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків;
  • поважає права людини, займає активну позицію щодо боротьби із дискримінацією;
  • виявляє культурну самоідентифікацію, повагу до культурного розмаїття у глобальному суспільстві;
  • соціально активний, проявляє  відповідальність та екологічну свідомість, готовність брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлює важливість  сталого розвитку для майбутніх поколінь.
  • усвідомлює себе як відповідального члена громади і суспільства, що розуміє демократичні принципи і механізми функціонування громадянського суспільства;
  • проявляє себе емоційно стійким членом суспільства, здатним  вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище,  успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

   

  Основний очікуваний результат:

  випускник школи –  особистість, патріот, інноватор. Ініціативний, творчий, здатний до навчання протягом життя, фізично і духовно розвинена  особистість, яка виявляє креативність, підприємливість, здоровий оптимізм при розв’язанні життєвих проблем.


   

  Здатність сприйняття навколишнього середовища, вміння спілкування

   

  Випускник

  ЗЗСО- школи №1:

  Ступінь готовності до самостійного життя

  Ступінь оволодіння навчальними знаннями

  Володіння основними законами життя у суспільстві

  Свідомий вибір професії

  Готовність до створення сім’ї

  Готовність до самопізнання , самовираження та самоосвіти

  Вміння використовувати набуті знання при розв’язанні життєвих, практичних завдань

  Я- концепція учня:

  Самовиховання, самовираження

  Усвідомлення духовних, моральних цінностей суспільства

   

  Творча активність

  Власний імідж і культура зовнішнього вигляду

  Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

   Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування

  Спілкування іноземними мовами.

  Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

  Математична компетентність.

  Культура логічного і алгоритмічного мислення. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем

  Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією

  Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Наукове розумін- ня природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

  Уміння вчитися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

  Ініціативність і підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Вміння раціонально вести себе як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо

  Соціальна та громадянська компетентності.

   Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття

  Обізнаність та самовираження у сфері культури. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. •

  Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя

  Випускник Нової української школи:

  Особистість

  Патріот

  Інноватор

   

  Модель випускника ЗЗСО ШСШ І-ІІІ  ступенів №1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Розділ 4. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою

  Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу

  керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з

  пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника)

  До заяви додаються:

  1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

  2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової

  документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

  3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).

  У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть

  додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психологопедагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психологомедико-педагогічної консультації.

   Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування .

  Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється

  виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

  Зарахування дитини зособливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з йогоутворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвиткудитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).


   

   

  Розділ 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та предметів, дисциплін тощо, логічна послідовність їх вивчення

  Початкова школа

  Освітню програму (1-2 класи) укладено за такими освітніми галузями:

  • «Мовно-літературна», у тому числі: «Українська мова та література»

  «Іноземна мова (англійська)»

  • «Математична», яка реалізується через навчальний предмет «Математика»
  • «Я досліджую світ» (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі), яка реалізується через навчальний предмет «Я досліджую світ»
  • Технологічна, яка реалізується через навчальний предмет «Дизайн і технології»
  • «Інформатична» яка реалізується через навчальний предмет «Інформатика»
  • «Мистецька», яка реалізується через навчальні предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»
  • «Фізкультурна», яка реалізується через навчальний предмет «Фізична культура»

  У процесі реалізації освітньої програми використовуються  внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

  Освітню програму (3-4 класи) укладено за такими освітніми галузями:

  • "Мови і літератури" реалізується через предмети: "Українська мова (мова і читання)", "Російська мова", "Іноземна мова(англійська)".
  • "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно - "Математика", "Природознавство".
  • "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".
  • "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".
  • "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".
  • "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

  Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

  Освітню програму  для 5-9 класів укладено за такими освітніми галузями:

  • «Мови та літератури», яка реалізується через навчальні предмети: «Українська мова», «Українська лутература», «Іноземна мова», «Зарубіжна література», «Російська мова»
  • «Суспільствознавство», яка реалізується через навчальні предмети : «Історія України», «Всесвітня історія», «Основи правознавства».
  • «Мистецтво», яка реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво»
  • «Математика», яка реалізується через навчальні предмети: «Математика», «Алгебра», «Геометрія»
  • «Природознавство», яка реалізується через навчальні предмети: «Природознавство», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія»
  • «Технології», яка реалізується через навчальні предмети: «Трудове навчання», «Інформатика»
  • «Здоров’я і фізична культура», яка реалізується через навчальні предмети: «Основи здоров’я», «Фізична культура»

  Освітню програму  для 10-11-х  класів укладено за базовими предметами:

  • «Українська мова», «Українська література», «Іноземна мова ( англійська)», «Зарубіжна література» «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)», «Біологія і екологія », «Географія», «Фізика і астрономія», «Хімія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни»

  Вибірково-обовязкові предмети: «Технології», «Інформатика»

  Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу освіти. Навчальний план встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.

  1-2 класи

  Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

  Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

  1) вільне володіння державною мовою;

  2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

  3) математична компетентність;

  4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

  5) інноваційність;

  6) екологічна компетентність;

  7) інформаційно-комунікаційна компетентність;

  8) навчання впродовж життя;

  9) громадянські та соціальні компетентності;

  10) культурна компетентність;

  11) підприємливість та фінансова грамотність.

  ( 3-4 клас)

  Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

   Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, формуванні ключової комунікативної компетентності , соціокультурної компетентності , природознавчої компетентності та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей; розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

  Українська мова:

  Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

  – вироблення в учнів мотивації навчання  ;

  – формування комунікативних умінь;

  – гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності  ;

  – опанування найважливіших функціональних складників мовної системи;

  – соціокультурний розвиток особистості;

   Літературне читання :

  Для досягнення мети виконуються такі завдання:

  • формування в учнів повноцінних навичок читання та  слухання;
  • формування у школярів умінь сприймати, розуміти ;
  • розвиток мовлення учнів;
  • розвиток творчої літературної діяльності школярів;
  • формування у школярів прийомів самостійної роботи з довідковим матеріалом ;
  • формування вміння вчитися ;

  Математика:

  Основним завданням навчання математики є

  • формування в молодших школярів предметної математичної компетентності;
  • здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях.

  Природознавство:

  Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:

  • формування елементарних уявлень про об’єкти і явища природи;
  • формування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності;
  • оволодіння дослідницькими вміннями;
  • набуття досвіду природоохоронної діяльності;
  • засвоєння норм етичного ставлення до природи ;

  Фізична культура:

   Реалізується шляхом  вирішення  таких завдань:

  • розширення рухового досвіду ;
  • розширення функціональних можливостей систем організму і природних здібностей;
  • збереження та зміцнення здоров’я школярів;
  • формування загальних уявлень про фізичну культуру, історичну спадщину та сьогодення спорту;

  Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

  • вільне володіння державною мовою;

  2) здатність спілкуватися рідною  та активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях;

  3) математична компетентність;  

  4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;  

  5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей;

   6) екологічна компетентність;

   7) інформаційно-комунікаційна компетентність;  

   8) навчання впродовж життя;  

   9) громадянські та соціальні компетентності;  

   10) культурна компетентність;  

  11) підприємливість та фінансова грамотність .

  Освітні  програми рекомендують використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

  Наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів є засобом інтегрування навчального змісту, сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його   поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальні предмети передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях

  Українська мова

  Мета навчання української мови в школі (предметна) – формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

  Завданнями навчання української мови в основній школі є:

  • виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови;
  • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних інтересів;
  • формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в життєвих ситуаціях і сферах спілкуванняз дотриманням норм українського етикету;
  • ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів;
  • формування умінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності та сфери спілкування, працювати з текстом, здійснювати пошук інформації, використовувати її в самостійно створених висловлюваннях;
  • формування не лише предметної, а й ключових компетентностей, зміщення акцентів зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат.

  Наскрізні лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека », «Підприємливість і фінансова грамотність».

  Наскрізні змістові лінії є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проєктів, роботу з різними джерелами інформації.

  Географія

  Метою базової загальної  середньої освіти в географії  є розвиток та соціалізація учня, формування його національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення,  здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

  Загальною метою географії в 10 - 11клаах є формування в  школярів географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та просторової організації економічної  діяльності в окремих регіонах і країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів.

  Мета реалізується через вирішення таких головних завдань:

  формування в учнів цілісної географічної картини світу;

  розкриття ролі географії у розв'язуванні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;

  створення освітнього середовища для розуміння особливостей участі  регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці;

  розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно висловлювати свої думки щодо сучасних процесів у світі; 

  обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, мотивування екологічно грамотної, здоров’язбережувальноїповедінки;

  формування картографічної грамотності й культури;

  вироблення умінь користуватися дже­релами географічної інформації, аналізувати її; застосовувати здобуті географічні знання в практичній діяльності;

  розвиток здатності до співробітництва під час виконання практичних робіт та проведення досліджень;

  заохочення засобами географії до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів.

  Ключові компетентності:

  1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
  2. Спілкування іноземними мовами
  3. Математична компетентність
  4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
  5. Інформаційно-цифрова компетентність
  6. Уміння вчитися впродовж життя
  7. Ініціативність і підприємливість
  8. Соціальна та громадянська компетентності
  9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
  10. Екологічна грамотність і здорове життя

  Наскрізні лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», « Громадянська відповідальність»

  Історія

  Мета історичної освіти в старшій школі – сприяти формуванню в учнів/учениць національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.

  Ця мета має конкретизуватися в комплексі завдань, серед яких є:

  – поглиблення інтересу до історії як сфери знань і навчального предмета, розвиток мисленнєвих здібностей та умінь, необхідних для розуміння сучасних викликів;

  – набуття системних знань про факти, події, явища, тенденції в Україні та світі ХХ–ХХІ ст.

  – розвиток історичного, критичного та творчого мислення, здатності розуміти загальний хід історичного процесу, проблеми, що стоять перед країною та світом;

  – спонукати до усвідомлення національного інтересу, необхідності захисту суверенітету, територіальної цілісності своєї держави в умовах реальних військово-політичних, інформаційних та інших викликів;

  – долучення до духовних і культурних надбань і цінностей, історико-культурних традицій українського й інших народів;

  – сприяння формуванню політичної та правової культури, громадянської самосвідомості, пошани до державної символіки України в гармонійному поєднанні із національними та загальнолюдськими цінностями.

  Предметні компетентності: історична компетентність,  хронологічна компетентність,  просторова компетентність, інформаційна компетентність, логічна компетентність, аксіологічна компетентність.

  Змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», «Культурна самосвідомість»,  «Інформаційне середовище», «Цінності й моральність».

  Зарубіжна література

  Головною метою вивчення предмета “Зарубіжна література”є прилучення учнів до кращих здобутків зарубіжної літератури та культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

           Основними завданнями вивчення зарубіжної літератури є:

  - формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, ознайомлення учнів з її найкращими зразками;

  - поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;

  - формування читацької та мовленнєвої культури;

  - розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв'язках з іншими видами мистецтва;

           Програма забезпечує розвиток ключових компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, інформаційно- комунікаційної, соціальної, громадянської, загальнокультурної), а також спрямована на формування літературної компетентності. Складниками літературної компетентності є емоційно- ціннісна, літературознавча, загальнокультурна, компаративна компетенції особистості, які мають бути сформовані поступово під час вивчення зарубіжної літератури.

           Запровадження наскрізних ліній “Екологічна безпека й сталий розвиток”, “Громадянська відповідальність”, “Здоров'я і безпека”, “Підприємливість і фінансова грамотність” сприятиме реалізації компетентнісного підходу.

  Уміння й навички учнів, набуті протягом 5-9 класів, мають бути поглиблені під час подальшого вивчення зарубіжної літератури в старшій школі (10- 11 класи)

  Основи здоров’я

  Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя,  навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

  Завдання предмета «Основи здоров’я»: 

  • формування в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя і здоров’я;
  • формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;
  • розвиток навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

  Ключові компетентності: спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя можуть формуватися відразу засобами всіх навчальних предметів і є метапредметними.

  Виокремлення в навчальних програмах таких інтегрованих змістових ліній, як «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях

  Російська мова

  Галузева мета освітньої галузі «Мови і літератури» передбачає розвиток особистості , формування мовленнєвої та читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

           Предметна мета- формування гармонійно розвиненої мовної особистості, яка доречно і правильно використовує російську мову в різних сферах і ситуаціях спілкування.

           Компетентнісний передбачає формування ключових і предметних компетентностей: спілкування державною, рідною та іноземною мовами; математична компетентність; основні компетентності в природничих науках і технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж життя; ініціативність і підприємливість; соціальна і громадянська компетентність; обізнаність і самовираження у сфері культури; екологічна грамотність і здорове життя.

           Перелік ключових компетентностей співвідноситься з наскрізними лініями: «Екологічна безпека і безперервний розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров' я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

  Трудове навчання

  Зміст  навчальної програми з трудового навчання  орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, його інтересів та природних здібностей.

  Ключова компетентність – це знання, уміння і навички у комплексі зі сформованою життєвою позицією учня.

  Для формування ключових і предметних компетентностей у зміст кожного предмету закладено наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток»,  «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

  Призначення  наскрізних інтегрованих  змістових ліній – формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях або виконання практичних завдань наближених до життя.

  Результатом вивчення наскрізних змістових ліній є процес формування ключових компетентностей, які характеризуються  доповненням учнівського досвіду з урахуванням їхніх природних нахилів та здібностей учнів, їхніх професійних намірів, наявних готових знань з різних предметів.

  Трудове навчання, крім вищезазначених, вирішує внутрішньопредметні завдання, пов'язані з формуванням в учнів проєктно-технологічної компетентності. 

  Мета: розвиток та соціалізація особистості учнів,  формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки,  творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

  Фізика

  Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей:

  1. Спілкування державною мовою
  2. Математична компетентність

            3.Основні компетентності у природничих науках і технологіях

            4.Інформаційно-цифрова компетентність

            5.Уміння вчитися впродовж життя

  1. Ініціативність і підприємливість

            7.Екологічна грамотність і здорове життя

  Вивчення фізики спрямоване на формування предметної компетентності — необхідних знань, умінь, цінностей та здатності застосовувати їх у процесі пізнання й у практичній діяльності

           Наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

  Технології

  Навчальний предмет «Технології» покликаний розв'язувати наступні  завдання:

  - індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через  формування  ключових та предметних  компетентностей;

  - розвиток у старшокласників критичного мислення як засобу саморозвитку, здатності до підприємливості, пошуку і застосування знань на практиці,

  - оволодіння уміннями практичного використання нових інформаційно-цифрових технологій;

  - розширення та систематизація знань  про технології і технологічну діяльність як основний засіб проєктної,  дизайнерської,  творчої, підприємницької та інших видів сучасної діяльності людини;

  - виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, відповідальності у досягненні поставлених завдань;

  - уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві, здатного його змінювати  і захищати.

  Ключові компетентності – це знання, уміння і навички з комплексу основних загальноосвітніх предметів, які учень набуває або систематизує і поглиблює у контексті технологічної освіти в процесі проектно-технологічної діяльності.

  Хімія

  Навчання хімії в основній школі спрямовується на досягнення мети базової загальної середньої освіти, яка полягає у розвитку й соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких  навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

  Мета базової загальної середньої освіти досягається на основі реалізації основного завдання хімічної освіти, що полягає у формуванні засобами навчального предмета ключових і предметних компетентностей. Ними забезпечується формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учнів, що визначають їхню поведінку в життєвих ситуаціях.

  Предметна хімічна компетентність учнів є складником ключової компетентності у природничих науках і технологіях. Володіння хімічною компетентністю на базовому рівні означає здатність учнів мислити і діяти з позицій світоглядних орієнтацій і ціннісних установок, сформованих у процесі навчання хімії.

   

  Біологія

  Мета навчального курсу  біології полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки школярів з біології, формування наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцнення духовного і фізичного здоров’я, формування ключових компетентностей, яких потребує сучасне життя, розвиток і соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення та поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

  Наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

  Англійська мова

  Метою вивчення англійської мови є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти, забезпечення єдності предметного, процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і оволодіння іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його культурою.

        Змістові лінії:

  • сприймання на слух;
  • зорове сприймання;
  • усна взаємодія;
  • усне висловлювання;
  • писемна взаємодія;
  • писемне висловлювання;
  • онлайн взаємодія;
  • екологічна безпека та сталий розвиток;
  • громадянська відповідальність;
  • здоров’я і безпека;
  • підприємливість та фінансова грамотність.

  Інформатика

  Метою навчання курсу «Інформатика» (основна школа) є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей  для реалізації творчого потенціалу учнів і їхньої соціалізації в суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їхню спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

  Мета (старша школа): продовження формування в учнів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних ІКТ.

  Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об'єкт і як засоби навчання.

  В основу побудови змісту навчання інформатики й вимог до загальноосвітньої підготовки учнів покладено компетентністний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання інформатики є сформовані на основі здобутих знань, умінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої діяльності, проблемних ціннісних орієнтацій, позитивної мотивації предметна ІКТ-компетентність і ключові компетентності, зорема інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров'язбережувальна.

   


   

  Розділ 6. Форми та особливості організації освітнього процесу та застосовування у ньому педагогічних технологій

   

  Основною формою організації освітнього процесу є навчальне заняття

  Також формами організації освітнього процесу можуть бути:

  -   екскурсії,

  -   віртуальні подорожі,

  -   семінари,

  -   конференції,

  -   форуми,

  -   спектаклі,

  -   брифінги,

  -   квести,

  -   тренінги

  -   прес-конференції,

  -   ділові ігри тощо.

  Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи.

  На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі.

  Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів.

  Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

  З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму.

  Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) передбачає обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

  Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

  Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

  Учням, які готуються іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

  Консультація будується за принципом питань і відповідей.

  Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

  Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

  Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

  Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

  Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

  Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти у закладі організована індивідуальна форма здобуття освіти (естернатна та педагогічний патронаж).

  Організація освітньої діяльності учнів спрямована на формування ключових компетентностей та забезпечує інтеграцію загальноосвітніх програм, додаткових освітніх послуг і виховних заходів, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника. 

  Освітня програма реалізується через упровадження педагогічних технологій, орієнтованих на:

  - всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб;

  - формування цінностей;

  - розвиток самостійності, творчості та допитливості;

  - розвиток самостійності і креативності мислення;

  - активізацію діяльності здобувачів освіти;

  - формування комунікативної культури;

  - відстеження індивідуального розвитку дитини.

  Для реалізації освітньої програми використовуються види педагогічних технологій;

  • технології управління:
  • класно-урочна:
  • технології навчання:
  • традиційні технології навчання (бесіда, фронтальне опитування тощо);
  • індивідуальна робота;
  • технології співпраці (робота в парах, трійках, групах);
  • технології критичного мислення;
  • технологія проектного навчання;
  • технологія міжпредметної інтеграції;
  • ігрові технології;
  • інформаційно-комунікативні технології;
  • технології виховання:
  • рольова гра;
  • позитивна оцінка;
  • організація та проведення традиційних свят, конкурсів, фестивалів;
  • театральні та концертні виступи;
  • технологія підтримки;
  • мозкові штурми.
  • методичні технології:
  • формування пізнавальних умінь (написання творів, виконання практичних і творчих робіт);
  • формування комунікативних умінь (спілкування, розв’язання конфліктів);
  • формування вмінь пошуку необхідної інформації (робота з бібліотечними ресурсами, медіатекою, Інтернет-ресурсами).
  • технології діагностики:
  • моніторинг участі здобувачів освіти в освітньому процесі (контроль поточної успішності, предметне тестування, олімпіади);
  • психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу.
  • технології, спрямовані на особистісно-орієнтоване, розвивальне навчання, індивідуалізацію:
  • проблемне навчання;
  • диференційоване навчання;
  • особистісно-орієнтоване навчання;
  • інтерактивне навчання;
  • проектне навчання;
  • дослідницьке навчання;
  • ігрове навчання;
  • навчання у співпраці;
  • інформаційно-комунікаційні технології;
  • здоров’язбережувальні технології;
  • портфоліо.

  Застосування сучасних освітніх технологій не відкидає традиційної методики викладання, а є складовою системи педагогічних технологій як сукупності методів, методичних прийомів, форм організації навчальної діяльності, що забезпечують досягнення очікуваних результатів.

  Педагогічні технології впроваджуються в освітній процес через освітні проекти:

  • Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники»

  (Smart Kids)

  • Інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня «Я – дослідник»
  • Українсько-естонський проект «Міксіке в Україні»
  • Дослідницький клас
  • Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю в рамках міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю»
  • Міжнародний проект eTwinning

  Розвиток творчих, інтелектуальних, організаторських, спортивних здібностей забезпечується  в позанавчальний час в гуртках, секціях клубах.

    Учні набувають досвіду громадянської активності, самоврядування, демократичного лідерства  через діяльність  шкільної дитячо-юнацької  організації «Шкільна Республіка».

  Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти у закладі організована індивідуальна форма здобуття освіти (естернатна та педагогічний патронаж)

  Розділ 7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

  Кадрове забезпечення освітньої діяльності

  Загальна кількість педагогічних працівників – 71.

  З них 52 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

  10 - «спеціаліст першої категорії»;

  4 - «спеціаліст другої категорії»;

  3 - «спеціаліст».

  2- «бакалавр»

  У колективі працює 13 педагогів, які мають педагогічне звання «вчитель-методист»,

  13 – «старший учитель». 11 педагогів нагороджені знаком «Відмінник освіти».

  «Заслужений вчитель України» - 1

  «Заслужений працівник освіти України» - 1

  Стаж роботи:

  До 3-х років – 1

  3-10 років – 4

  10-20 років – 17

  Більше 20 років – 49

  За віком:

   До 30  років – 4 (6%)

  31-40 років – 13 (18%)

  41-50 років – 22 (31%)

  51-54  років – 9 (13%)

  55-60  років -8 (11%)

  Понад 60 років – 15 (21%)

  Освіта:

  Вища – 69 (97%)

  Бакалавр – 2 (3%)

  Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»,

  навчальні заняття організовуються  за семестровою системою.

  Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

   

  № з/п

  Предмет

  Клас

  Програма

  Підручники

  1 клас

  1.

  Українська мова

  1

  Українська мова

  Типова освітня програма для закладів  загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. з навчанням українською мовою, 1 – 2 класи (Київ, ТД «Освіта – Центр плюс» 2018)

  Н.М. Кравцова,

  О.Д. Придаток «Буквар» (Тернопіль: Підручники і посібники, 2018)

  2.

  Математика

  1

  Математика

  Типова освітня програма для закладів  загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. з навчанням українською мовою, 1 – 2 класи (Київ, ТД «Освіта – Центр плюс» 2018)

  О.П. Корчевська, М.В. Козак. Математика: підруч. для 1 кл. закладів загальної середньої освіти – Тернопіль: Підручники і посібники, 2018.- 112 с.

  3.

  Я досліджую світ

  1

  Я досліджую світ

  Типова освітня програма для закладів  загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. з навчанням українською мовою, 1 – 2 класи (Київ, ТД «Освіта – Центр плюс» 2018)

  І. Жаркова, Л. Мечник. Я досліджую світ: підруч. Інтегрованого курсу для 1-го класу закладів загальної середньої освіти. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2018. - 96 с.

  4.

  Мистецтво (музичне мистецтво)

  1

  Мистецтво(музичне мистецтво)

  Типова освітня програма для закладів  загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. з навчанням українською мовою, 1 – 2 класи (Київ, ТД «Освіта – Центр плюс» 2018)

  Л.М. Масол, О.В. Гайдамак, О.М. Колотило «Мистецтво» (Генеза 2018р.-144с.)

  5.

  Дизайн і технології

  1

  Дизайн і технології

  Типова освітня програма для закладів  загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. з навчанням українською мовою, 1 – 2 класи (Київ, ТД «Освіта – Центр плюс» 2018)

  А. Бровченко, Н. Копитіної альбомом-посібником «Майстер-саморобко»

  6.

  Фізична культура

  1

  Фізична культура

  Типова освітня програма для закладів  загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. з навчанням українською мовою, 1 – 2 класи (Київ, ТД «Освіта – Центр плюс» 2018)

   

  7.

  Мистецтво

  (образотворче мистецтво)

  1

  Мистецтво(образотворче мистецтво)

  Типова освітня програма для закладів  загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. з навчанням українською мовою, 1 – 2 класи (Київ, ТД «Освіта – Центр плюс» 2018)

  Л.М. Масол, О.В. Гайдамак, О.М. Колотило «Мистецтво» (Генеза 2018р.-144с.)

  8.

  Англійська мова

  1

  Англійська мова Типова освітня програма для закладів  загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. з навчанням українською мовою, 1 – 2 класи (Київ, ТД «Освіта – Центр плюс» 2018)

  О.Д. Карп’юк Англійська мова 1 клас.(Терно,піль, Лібра Терра,2018р. -120с.

  2 класи

  1.

  Українська мова

  2

  Українська мова

  Типова освітня програма розроблена під керівництвом

  О.Я. Савченко для загальної середньої освіти 1-2 класи. Київ, ТД "Освіта - Центр плюс" 2018 р.

  Н.Кравцова,

  В.Романова,

  А. Савчук

  Українська мова:

  Тернопіль: Видавництво "Підручники і посібники" 2019 р.

  2.

  Читання

  2

  Читання

  Типова освітня програма розроблена під керівництвом

  О.Я. Савченко для загальної середньої освіти 1-2 класи. Київ, ТД "Освіта - Центр плюс" 2018 р.

  Н.Кравцова,

  В.Романова,

  А. Савчук

  Читання:

  Тернопіль: Видавництво "Підручники і посібники" 2019 р.

  3.

  Математика

  2

  Математика

  Типова освітня програма розроблена під керівництвом

  О.Я. Савченко для загальної середньої освіти 1-2 класи. Київ, ТД "Освіта - Центр плюс" 2018 р.

  М.Козак, О.Корчевська

  Математика:

  Тернопіль: Видавництво "Підручники і посібники" 2019 р.

  4.

  Я досліджую світ (інформатика, технології і дизайн)

  2

  Я досліджую світ (інформатика, технології і дизайн)

  Типова освітня програма розроблена під керівництвом

  О.Я. Савченко для загальної середньої освіти 1-2 класи. Київ, ТД "Освіта - Центр плюс" 2018 р.

  І.Жаркова, Л.Мечник,

  Л.Роговська, Л.Пономарьова,

  О.Антонов

  Я досліджую світ:

  Тернопіль: Підручники і посібники, 2019 р.

  5.

  Мистецтво

  2

  Мистецтво

  Типова освітня програма розроблена під керівництвом

  О.Я. Савченко для загальної середньої освіти 1-2 класи. Київ, ТД "Освіта - Центр плюс" 2018 р.

  Л.Масол,

  О.Гайдамака,

  О.Колотило

  Мистецтво:

  Київ, Генеза 2019 р.

  6.

  Іноземна мова (англійська)

  2

  Іноземна мова (англійська)

  Типова освітня програма розроблена під керівництвом

  О.Я. Савченко для загальної середньої освіти 1-2 класи. Київ, ТД "Освіта - Центр плюс" 2018 р.

  О.Д. Карпюк,

  Англійська мова:

  Тернопіль: "Видавництво

  Астон", 2019 р.

  7.

  Фізична культура

  2

  Фізична культура

  Типова освітня програма розроблена під керівництвом

  О.Я. Савченко для загальної середньої освіти 1-2 класи. Київ, ТД "Освіта - Центр плюс" 2018 р.

   

  3 класи

  1.

    Українська мова

  3

  Українська мова (Навчання грамоти)

  Вашуленко М.С, Пономарьова К.І, Прищепа О.Ю., Мартиненко В. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

   М.С.Вашуленко, С.Г.Дубовик Українська мова: Київ:Видавничий дім «Освіта»2013р.

  2.

  Літературне читання

  3

  Літературне читання

  О.Я.Савченко,В.О.Мартиненко,В.О.Науменко Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  О.Я.Савченко Літературне читання

  Київ:Видавничий дім «Освіта»2013р.

  3.

  Русский язык 

  3

  Русский ЯЗЬІК

  І.М.Лапшина ,Ґудзик І.П.,О.В.Вербецька Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Е.И. Самонова, В.И.Стативка

  Русский язык

  К: «Генеза»,2013г.

  4.

  Математика

  3

  Математика

  Н.В.Морзе,Г.В Ломаковська, Г.О.Проценко, Ф.М..Рівкінд Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Ф.М..Рівкінд,

  Оляницька Л.В.

  Математика

  К:Видавничий дім «Освіта»2013р.

  5.

  Природознавство

  3

  Природознавство

  Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак, Д.Д.Біда,

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Природознавство

  Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак,  Київ : «Генеза»,2013г

  6.

  Трудове навчання

  3

  Трудове навчання

  Сидоренков.К,О.В Мельник,О.Л.Морін, Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Трудове навчання

  В.П.Тименко,

  І.М. Вереійчик  

  К: «Генеза»,2013г.

  7.

  Я у світі 

  3

  Я у світі  Н.М. Бібік , Р.А.Арциевський, Т.Е.Пономарьова

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Я у світі  О.В.Талгіна, Г.Ж Іванова Харків «Ранок»2013р.

  8.

  Основи здоров’я

  3

  Основи здоров’я

  О.В.Гнатюк,

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р

  Основи здоров’я

  О.В.Гнатюк

   Київ: «Генеза»,2013р.

  9.

  Фізична культура

  3

  Фізична культура

  Т.Ю.Круцевич,  В.М.Єрмолова,

  О.Д.Кривчикова

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р

   

  10.

  Образотворче мистецтво

  3

  Образотворче мистецтво Р.Т.Шмагало,Ж.С.Марчук, І.В.Вачкова,

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Образотворче мистецтво

   К. Резниченко, С. Грач Тернопіль «Богдан»,      2013р.

  4 класи

  1.

    Українська мова

  4

  Українська мова(Навчання грамоти)

  Вашуленко М.С, Пономарьова К.І, Прищепа О.Ю., Мартиненко В. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

   М.С.Вашуленко, С.Г.Дубовик Українська мова: Київ:Видавничий дім «Освіта»2015р.

  2.

  Літературне читання

  4

  Літературне читання

  О.Я.Савченко,В.О.Мартиненко,В.О.Науменко Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  О.Я.Савченко Літературне читання

  Київ:Видавничий дім «Освіта»2015р.

  3.

  Русский ЯЗЬІК

  4

  Русский ЯЗЬІК

  І.М.Лапшина ,Ґудзик І.П.,О.В.Вербецька Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Е.И. Самонова, В.И.Стативка

  Русский язык

  К: «Генеза»,2015г.

  4.

  Математика

  4

  Математика

  Н.В.Морзе,Г.В Ломаковська, Г.О.Проценко, Ф.М..Рівкінд Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Оляницька Л.В.

  Математика

  К:Видавничий дім «Освіта»2015р.

  5.

  Природознавство

  4

  Природознавство

  Т.Г.Гільберг,Т.В.Сак, Д.Д.Біда,

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Природознавство

  Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак,  Київ : «Генеза»,2015г

  6.

  Трудове навчання

  4

  Трудове навчання

  Сидоренков.К,О.В Мельник,О.Л.Морін, Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Трудове навчання

  В.П.Тименко,

  І.М. Вереійчик  

  К: «Генеза»,2015г.

  7.

  Я у світі 

  4

  Я у світі  Н.М. Бібік , Р.А.Арциевський, Т.Е.Пономарьова

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Я у світі  О.В.Талгіна, Г.Ж Іванова Харків «Ранок»2015р.

  8.

  Основи здоров’я

  4

  Основи здоров’я

  О.В.Гнатюк,

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р

  Основи здоров’я

  О.В.Гнатюк

   Київ: «Генеза»,2015р.

  9.

  Фізична культура

  4

  Фізична культура

  Т.Ю.Круцевич,  В.М.Єрмолова,

  О.Д.Кривчикова

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р

   

  10.

  Образотворче мистецтво

  4

  Образотворче мистецтво Р.Т.Шмагало,Ж.С.Марчук, І.В.Вачкова,

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р.

  Образотворче мистецтво

   К. Резниченко, С. Грач Тернопіль «Богдан»,      2015р.

  5-11 класи

  Українська мова

  1.

  Українська мова

  5

  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5–9 класи/ Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

  О.П. Глазова. Українська мова. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти. – Вид. 2-ге, доопр. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018

  Рекомендовано МОН України (наказ МОН України від 10.01.2018 № 22)

  2.

  Українська мова

  6

  Українська мова: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова, 3.М.Г.Жук. – К: Грамота, 2014. – 272 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 07.02.2014 р. № 123).

  3.

  Українська мова

  7

  О.П. Глазова. Українська мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2016

  Рекомендовано МОН України (наказ МОН України від 20.07.2015 № 777)

  4.

  Українська мова

  8

  Українська мова.: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова, М.Г.Жук. – К:Грамота, 2016. – 272с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 10.05.2016 р. № 491).

  5.

  Українська мова

  9

   

  6.

  Українська мова (поглиблене вивчення)

  8

  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи. / Програму підготували С.О. Караман, О.М.Авраменко, О.В. Караман,

  М.Я. Плющ, К.В.Таранік-Ткачук, В.С.Кобиш; за редакцією С.О. Карамана. – К.: Грамота, 2011.

   

  7.

  Українська мова (поглиблене вивчення)

  9

  Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ С.О. Караман, О.М. Горошкіна, О.В.Караман, Л.О.Попова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 272с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 20.03.2017 р. № 417).

  8.

  Українська мова

  (стандарт)

  10-11

  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10 -11 класи. – Рівень стандарту / Голуб Н.Б., Котусенко О.Ю, Горошкіна О.М., Новосьолова В.І.,  (Наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017 р.)

   

  9.

  Українська мова

  (профіль української філології)

  10

  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10 -11 класи. – Профільний рівень / Мацько Л.І., Груба Т.Л. (Наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017 р.)

  Українська мова (профільний рівень): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / С.О. Караман, О.М. Горошкіна. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018.

  Рекомендовано МОН України (наказ МОН України від 31.05.2018 № 551)

  10.

  Українська мова(профіль української філології)

  11

  Караман С. О., Горошкіна О.М. Українська мова. Підручник для 11 класу загальної середньої освіти. Рівень профільний.

  Рекомендовано Міністерством освіти і науки. Харків: ,, Ранок“. 2019

     

  Історія України, Всесвітня історія

  1

  Історія України

  5

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-9 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 21.02.2019 № 236)

  Щупак І.Я. Вступ до історії: підруч. для 5 кл. закладів загальної середньої освіти / І.Я. Щупак, І.О. Піскарьова, О.В. Бурлака. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 192 с. : іл.

  2

  Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс)

  6

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-9 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 21.02.2019 № 236)

  Щупак І.Я. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс): підруч. для 6 кп. закладів загальної середньої освіти / І.Я. Щупак, І.О. Піскарьова, О.В. Бурлака. – К.: УОВЦ «Оріон», 2019. – 224 с.: іл.

  3

  Історія України

  7

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-9 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 21.02.2019 № 236)

  Власов В.С. Історія України: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов – Київ: Генеза, 2015

  4

  Всесвітня історія

  7

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5-9 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 07.06.2017 року № 804)

  Подоляк Н.Г. Всесвітня історія: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Г. Подоляк, І.Б. Лукач, Т.В. Лазненко – Київ: Генеза, 2015

  5

  Історія України

  8

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-9 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 21.02.2019 № 236)

  Власов В.С. Історія України: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов – Київ: Генеза, 2016

  6

  Всесвітня історія

  8

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5-9 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 07.06.2017 року № 804)

  Подоляк Н.Г. Всесвітня історія: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Г. Подоляк, І.Б. Лукач, Т.В. Лазненко – Київ: Генеза, 2016

  7

  Історія України.

  9

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 5-9 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 21.02.2019 № 236)

  Власов В.С. Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.С. Власов. – Київ: Літера ЛТД, 2017.

  8

  Всесвітня історія

  9

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5-9 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 07.06.2017 року № 804)

  Гісем О.В. Всесвітня історія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Харків: Вид-во «Ранок», 2017.

  9

  Історія України

  10

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10-11 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 21.02.2019 № 236)

  Струкевич О. К. Історія України (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / О. К. Струкевич. – К.: Грамота, 2018. – 240 с.: іл.

  10

  Всесвітня історія

  10

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10-11 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 21.02.2019 № 236)

  Ладиченко, Тетяна В’ячеславівна Всесвітня історія : (рівень стандарту) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ: Генеза, 2018. – 160 с. : іл., карти.

  11

  Історія України

  11

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 10-11 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 21.02.2019 № 236)

  Власов В. С. Історія України (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / В.С. Власов, С.В. Кульчицький. – Київ: Літера ЛТД, 2019. – 256 с.

  12

  Всесвітня історія

  11

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10-11 кл.. (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 21.02.2019 № 236)

  Щупак І.Я. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / І.Я. Щупак. – К.: УОВЦ «Оріон», 2019. – 256 с. : іл., карти.

  Правознавство. Громадянська освіта

  1.

  Правознавство

  9

  Навчальна програма

  з основ правознавства

  для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

  Програму підготували:

  Тетяна РЕМЕХ, голова робочої групи

  Члени робочої групи:

   Олег МУЗА

   Раїса ЄВТУШЕНКО

   Володимир СУТКОВИЙ

   Тетяна ЗОРНІК

   Людмила ЛОХА

   Валерій СИЛЕНКО

  Основи правознавства: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів /О.Д.Наровлянський. – К.: Грамота, 2017.- 192с.: іл..

  2.

  Громадянська освіта

  10

  ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ДЛЯ 10 КЛАСІВ

  ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Тамара Бакка – доцент факультету історичної освіти Національного педагогічного університету  імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук.

  Наталія Беца

  Поліна Вербицька.

  Оксана Волошенюк

  Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / О.О.Гісем, О.О. Мартинюк. - Харків: Видавництво «Ранок», 2018.-192с.:іл.

   

  Біологія та екологія

  1.

  Біологія

  6

  Навчальна програма з біології для 6-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804

  Біологія : підруч. для 6 кл. загальноосв. навч. закл. / І. Ю. Костіков та Ін. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. — 256 с.

  2.

  Біологія

  7

  Навчальна програма з біології для 6-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804

  Біологія : підруч. для 7 кл. загальноосв. навч. закл. /Л.І.Остапченко (та ін.) – Київ: Генеза, 2015. – 256с.

  3.

  Біологія

  8 – Б, В, Г.

  Навчальна програма з біології для 6-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804

  Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Ю. Матяш [та ін.|.           Київ : Генеза, 2010. - 288 с.

  4.

  Біологія

  8 - А

  Програма з біології для 8-9 класів ЗНЗ з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №983

  Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н.Ю. Матяш [та ін.|.           Київ : Генеза, 2010. - 288 с.

  5.

  Біологія

  9

  Навчальна програма з біології для 6-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804

  Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Л.І.Остапченко (та ін.) Київ :Генеза, 2017. – 256с.

  6.

  Біологія, екологія

  10

  Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом Міністерства освіти України від 23.10.2017 №1407

  Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед, освіти / В. І Соболь. - Кам'янець-Поділь- ський : Абетка. 2018. - 272 с.

  7.

  Біологія, екологія

  11

  Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом Міністерства освіти України від 23.10.2017 №1407

  Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. заг. серед, освіти / В. І. Соболь. - Кам'янець-Поділь- ський : Абетка, 2019. - 256 с.: іл.

  Зарубіжна література

  1.

  Зарубіжна література

  5

  Світова література.

  5-9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти-

  К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07. 06. 2017

   № 1407

  ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

  програма для загальноосвітніх навчальних закладів

  5–9 класи

  (2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.)

  № 201 Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 р.  та наказу №201 від10.02.2017:

   

  2.

  Зарубіжна література

  6

  Світова література.

  5-9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти-

  К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07. 06. 2017

   № 1407

  О. М. Ніколенко, Т. М. Конєва,

   О. В. Орлова. Світова література. Підручник для

   6 класу ЗНЗ.

  Київ: “Грамота”, 2014.

  3.

  Зарубіжна література

  7

  Світова література.

  5-9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти-

  К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07. 06. 2017

   № 1407

  Зарубіжна література: підручник для 7 класу ЗНЗ/ Н. Р. Міляновська.- Тернопіль: Астон, 2015.

  4.

  Зарубіжна література

  8

  Світова література.

  5-9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти-

  К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07. 06. 2017

   № 1407

  Зарубіжна література: підручник для 8  класу ЗНЗ/ Н. Р. Міляновська.- Тернопіль: Астон, 2016.

  5.

  Зарубіжна література

  9

  Світова література.

  5-9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти-

  К.: Видавничий дім “Освіта”, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07. 06. 2017

   № 1407

  Зарубіжна література. 9 клас: підручник для 9 класу ЗНЗ/ В. В. Паращич, Г. Є. Фефілова.- Х.:Вид. Група “Основа”, 2017

  6.

  Зарубіжна література

  10

  Зарубіжна література. Нові навчальні програми (рівень стандарту та профільний рівень), затверджені наказом МОН від 23.10. 2017

  № 1407

   Зарубіжна література (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти)

  О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. ОО. Мельник.- К.: УОВЦ “Оріон”, 2018.

  7.

  Зарубіжна література

  11

  Зарубіжна література. Нові навчальні програми (рівень стандарту та профільний рівень), затверджені наказом МОН від 23.10. 2017

   № 1407

  Зарубіжна література (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти)

  О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. ОО. Мельник.- К.: УОВЦ “Оріон”, 2019.

  Інформатика

  1.

  Інформатика

  2

  Інформатика. В.Г.Ломаківська, Г.О. Проценко Київ: Видавничий дім «Освіта»2015

  Я досліджую світ: підручник для 2 – го класу закладів загальної середньої освіти у ч.1, ч 2/

  І. Жаркова, Л. Мельник,

  Л. Роговська, Л. Пономарьова,

  О. Антонов - Тернопіль: Підручники і посібники, 2019

  2.

  Інформатика

  3

    Інформатика

  Н.В.Морзе, Г.В Ломаковська, Г.О.Проценко Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р

  Г.В Ломаковська, Г.О.Проценко Сходинки до інформатики

  Київ:Видавничий дім «Освіта»2013р.

  3.

  Інформатика

  4

  Н.В.Морзе, Г.В Ломаковська, Г.О.Проценко Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1-4 класи. К:Видавничий дім «Освіта»2012р

  Г.В Ломаковська, Г.О.Проценко Сходинки до інформатики

  Київ:Видавничий дім «Освіта»2015р.

  3.

  Інформатика

  5-8

  Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів) Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

  Інформатика: підруч. для 5 кл. закладів загальної середньої освіти / О.В.Коршунова, І.О.Завадський. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 144 с.: іл.

  Інформатика: підруч. для 6 кл. закладів загальної середньої освіти / О.В.Коршунова, І.О.Завадський. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2019. – 144 с.: іл.

  Інформатика: підруч. для 7 кл. загальносвіт. Навч. закладів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вебер, О.Г.Кузьмынська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 224 с.: іл.

  Інформатика: підруч. для 8 кл. загальносвіт. Навч. закладів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вебер. – К.: УОВЦ «Оріон», 2016. – 240 с.: іл.

  4.

  Інформатика

  9

  Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) Затверджена наказом МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664 зі змінами наказ МОН № 895 від 04.08.2014 зі змінами наказ від 29.05.2015 МОН № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

  Інформатика: підруч. для 9 кл. загальносвіт. Навч. закладів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вебер. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 208 с.: іл.

  5.

  Інформатика

  10 – 11

  Навчальна програма "Інформатика (рівень стандарту). 10-11 класи" Затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407

   

  Математика

  1.

  Математика

  5–9 класи

  МАТЕМАТИКА

  5–9 класи

  Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів   затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

  Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін,

  У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда, А. В. Паньков, М. С. Якір,

      Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда,

  Б. В. Кудренко,

   

  2.

  Математика

  5

  Математика,5клас: підручник для закладів загальної середньої освіти /А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С.Якір.- вид. 2-ге доопрацьоване до чинної навчальної програми. – Х.:Гімназія,2018. – 272с.:іл..

  3.

  Математика

  6

  Математика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Н.А.Тарасенкова, І.М.Багатирьова,О.М.Коломієць, З.О.Сердюк.-К:. Видавничий дім «Освіта», 2014.-304с.

  4.

  Математика

  7

  Алгебра: підручник Для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2015. – 256с.:іл.

  5.

  Математика

  7

  Геометрія: підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2015. – 224с.:іл.

  6.

  Математика

  8

  Алгебра: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2016. – 240с.:іл.

  7.

  Математика

  8

  Геометрія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2016. – 208с.:іл.

  8.

  Математика

  9

  Геометрія: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2017. – 240с.:іл.

  10.

  Математика

  9

  Алгебра: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2017. – 272с.:іл.

  11.

  Математика

  10

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ

  для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Алгебра і початки аналізу: проф. рівень: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський М. С.Якір. - Х.: Гімназія,2018.- 400с.:іл..

  12.

  Математика

  10

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ

  для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Профільний рівень

  Геометрія : проф. рівень: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський М. С.Якір. - Х.: Гімназія, 2018.- 240с.:іл.

  13.

  Математика (рівень стандарту)

  10

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  З МАТЕМАТИКИ

  (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ)

  для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Рівень стандарту

  Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський М. С.Якір. - Х.: Гімназія, 2018.- 256с.:іл.

  14.

  Математика

  11

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ

  для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Профільний рівень

  Алгебра і початки аналізу: початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу: проф. рівень: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти /А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський та ін. - Х.: Гімназія, 2019.- 304с.:іл. 

  15.

  Математика

  11

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ

  для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Профільний рівень

  Геометрія : проф. рівень: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти /А.Г.Мерзляк, Д.А.Номіровський, В.Б.Полонський М. та ін. - Х.: Гімназія, 2018.- 204с.:іл.

  Трудове навчання. Технології

  1.

  Трудове навчання

  5-9

  ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

  5–9 класи

  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

  Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

  Трудове навчання /для дівчат підручник для 7 класу – загальноосвітніх навчальних закладів /Т.С.Мачача, В.П.Титаренко, Г.М.Гаврилюк. – Харків: СИЦИЯ, 2015. -224с.

  Трудове навчання/ для хлопців підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів /Б.М.Терещук, С.М.Дятленко, В.М.Гащак, Р.М.Лещук. – Київ: Генеза, 2015. – 192с.:іл.

  2.

  Технології

  10-11

  ТЕХНОЛОГІЇ 10-11 КЛАСИ

  (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

   Автори програми:

  Терещук А. І.,

  Боринець Н. І

  Боровик Д. В.,

   

  Фізична культура

  1.

  Фізична культура

  5-9

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  для загальноосвітніх навчальних закладів

  5–9 класи

  (затверджена наказом МОН від 23.10.2017 № 1407)

   

  2.

  Фізична культура

  10-11

  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  для загальноосвітніх навчальних закладів

  10 – 11 класи

  Рівень стандарту

  Робоча група, яка здійснила розроблення навчальної програми відповідно до наказу   № 451 Міністерства освіти і науки України від 22.03.2017 р.: М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, В.О.Сілкова

   

  Захист Вітчизни

  1.

  Захист Вітчизни

  10-11

  Навчальна програма

  «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

  ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ

  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)

  Затверджено Міністерством освіти і науки України

  (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

  Захист Вітчизни: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. / І.М.Герасимів, К.О.Пашко М.И.Фука. Ю.П.Щирба – Тернопіль: Астон, 2018. -256с.:іл.

  Захист Вітчизни. Основи медичних знань: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. /А.А.Гудима, К.О.Пашко, І.М.Герасимів, М.И.Фука. – Тернопіль: Астон, 2019. -240с.:іл.

  Захист Вітчизни: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. /А.А.Гудима, І.М.Герасимів, К.О.Пашко М.И.Фука. Ю.П.Щирба – Тернопіль: Астон, 2019. -256с.:іл

  Мистецтво

  1.

  Музичне мистецтво

  1

  «Мистецтво», типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я. Савченко 2018

  «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти Масол Л. М.; Гайдамака О. В.; Колотило О. М. (2018) 

  2.

  Музичне мистецтво

  2

  «Мистецтво», типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я. Савченко 2018

  «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти Масол Л. М.; Гайдамака О. В.; Колотило О. М. (2019) 

  3.

  Музичне мистецтво

  3

  «Музичне мистецтво», Л.О. Хлебнікова, Л.О. Дорогань, І.М. Івахно, (навчальна програма для загальноосвітніх шкіл  із навчанням українською мовою1-4 класи.Київ. Видавничий дім «Освіта» 2012)

  «Музичне мистецтво» 3 клас, автори Л.Арістова, В.Сергієнко, видавничий дім «Освіта» (2013)

  4.

  Музичне мистецтво

  4

  «Музичне мистецтво», Л.О. Хлебнікова, Л.О. Дорогань, І.М. Івахно, (навчальна програма для загальноосвітніх шкіл  із навчанням українською мовою1-4 класи.Київ. Видавничий дім «Освіта» 2012)

  «Музичне мистецтво», 4 клас, автор Л.Кондратова, Тернопіль.,навчальна книга -Богдан, (2015)

  5.

  Музичне мистецтво

  5

  «Музичне мистецтво»., автор Масол Л.М., Коваленко О. Я.,Сотська Г.І.,Овчіннікова Н. І.(навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5-7 класи. Київ. Видавничий дім «Освіта» 2013.)

  «Музичне мистецтво», 5 клас, автор Л.Кондратова, Тернопіль.,навчальна книга -Богдан, (2013)

  6.

  Музичне мистецтво

  6

  «Музичне мистецтво»., автор Масол Л.М., Коваленко О. Я.,Сотська Г.І.,Овчіннікова Н. І.(навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5-7 класи.Київ.Видавничий дім «Освіта» 2013.)

  «Музичне мистецтво», 6  клас, автор Л.Кондратова, Тернопіль.,навчальна книга -Богдан, (2014)

  7.

  Музичне мистецтво

  7

  «Музичне мистецтво»., автор Масол Л.М., Коваленко О. Я.,Сотська Г.І.,Овчіннікова Н. І.(навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5-7 класи.Київ.Видавничий дім «Освіта» 2013.)

  «Музичне мистецтво»,  7  клас, автор Л.Кондратова, Тернопіль.,навчальна книга -Богдан, (2015)

  8.

  Образотворче мистецтво

  6-7

  Мистецтво 5 – 9 класи Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

  Образотворче мистецтво 6 клас. Железняк С.М. (Рекомендовано Міністерство освіти і науки України, наказ МОН від 07.02.14 №123)

  Образотворче мистецтво 7 клас. Папіш Л.В. (Рекомендовано Міністерство освіти і науки України, наказ МОН від 20.07.15 №777 )

  9.

   Мистецтво

  8

  «Мистецтво» 8-9 клас. Автор Масол Л.М Коваленко О. Я., Сотська Г.І.,Овчіннікова.)(Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.),Видавничий дім «Освіта» 2015р

  Мистецтво», 48клас, автор Л.Кондратова, Тернопіль.,навчальна книга - Богдан, (2016)

  10.

  Мистецтво

  8-9

  МИСТЕЦТВО

  5– 9 класи

  Навчальна програма

  для загальноосвітніх навчальних закладів

  Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

   

  Фізика. Астрономія

  1

   Фізика

  7-9

  Навчальна програма з фізики для 7-9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804

  105 годин

  Бар яхтар В Г

  Божинова Ф Я

  2.

  Фізика

  10-11

  Фізика 10 – 11. (рівень стандарту) , авторського колективу Національної  академії наук України  під керівництвом  Локтєва В. М.

  Наказ МОН від  24. 11 2017

  № 1539      105 годин

  Бар яхтар В Г

  Божинова Ф Я

  Нак МОН від

  12.04.19 №472

  3.

  Астрономія

  11

  Астрономія ( рівень стандарту) , авторського колективу Національної  академії наук України  під керівництвом  Яцківа Я Я

  Наказ МОН від  24. 11 2017

  № 1539

  Стротюк В Д

  МирошниченкоЮ Б

  Від 12.04 .19

  №472

  Географія

  1.

  Географія

  7

   Географія « Материки й океани» (70 годин, 2 години на тиждень)

  Географія 6-9 класи.- К.:

  Видавничий дім « Освіта»  2017

  Кобернік С.Г. Коваленко Р.Р. Географія: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів – К : Грамота, 2015

  2.

  Географія

  9

  «Україна і світове господарство» 52 години

  (1,5 год. на тиждень)

  Географія 6-9 класи.-

  К.:Видавничий дім « Освіта»  2017

  Кобернік С.Г. Коваленко Р.Р. Географія: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів –

  Камянець –Подільський : Абетка , 2017

  3.

  Географія

  10

   Географія 10-11 класи

  (Рівень стандарту).2017  Затверджено Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

   Кобернік С.Г., Р. Р. Коваленко

  ГЕОГРАФІЯ

  Підручник для 10 класу

  закладів загальної середньої освіти

  РІВЕНЬ СТАНДАРТУ Кам’янець-Подільський

  «Абетка»

  2018

  4.

  Географія

  11

  Географія 10-11 класи

  (Рівень стандарту).2017  Затверджено Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

  Кобернік С.Г., Р. Р. Коваленко ГЕОГРАФІЯ

  Підручник для 11 класу

  закладів загальної середньої освіти

  РІВЕНЬ СТАНДАРТУ 5.Кам’янець-Подільський

  «Абетка»

  2019

  5.

  Природознавство

  5 клас

  Навчальна програма з природознавства для 5-х класів для загальносвітніх навчальних закладів, затверджена (Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804)

   Природознавство  5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти/- О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко.-К: видавництво Світоч 2018 – 224 с.

  Англійська мова

  1.

  Англійська мова

  1

  Типові  освітні програми для закладів загальної середньої освіти:  початкова школа: іншомовна освіта під керівництвом О. Я. Савченко + Державний стандарт початкової освіти. – К.: ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР+», 2018

  Карп’юк О.Д. Англійська мова зі Смайликом: Підручник для 1-го класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом).К:Лібра Терра,2018

  2.

  Англійська мова

  2

  Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 2-го класу закладів загальної середньої освіти – Тернопіль «Астон», 2019

  3.

  Англійська мова

  3

  Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи (зі змінами) (наказ МОіНУ від 05.08.2016 №948)

  Несвіт А.М. Англійська мова: Підручник  для 3-го класу загальноосвітніх  навчальних  закладів - К.: Генеза, 2013.

  4.

  Англійська мова

  4

  Несвіт А.М. Англійська мова: Підручник  для 4-го класу загальноосвітніх  навчальних  закладів - К.: Генеза, 2016.

  5.

  5.

  Англійська мова

  5

  Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи Англійська мова Німецька мова Французька мова Іспанська мова (наказ МОіНУ від 07.06.2017 №804)

  )

  Н5.есвіт А.М. Англійська мова 5 рік навчання = English (Year 5): підручник  для закладів загальної середньої освіти – Київ: Генеза, 2018

  6.

  Англійська мова

  6

  Карп’юк О.Д. Англійська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів – Тернопіль: Астон, 2014

  7.

  Англійська мова

  7

  Карп’юк О.Д. Англійська мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Тернопіль, Астон, 2015

  8.

  Англійська мова

  8

  Несвіт А.М. Англійська мова 8 рік навчання=English (Year 8): підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів– Київ: Генеза, 2016

  9.

  Англійська мова

  9

  Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручн. для 9 класу загальноосвітніх навч.закладів - К.:Астон,2017

  10

  Англійська мова

  10

  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Іноземна мова Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень (Наказ МОН від 14.07.2016 № 826)

  Нерсисян М. А., Піроженко А. О. Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) – К.; Ірпінь: ТОВ «Видавництво «Перун», 2018

  11.

  Англійська мова

  11

  В.Буренко Англійська мова. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту – Харків, Видавництво «Ранок», 2019

  12

  Французька мова

  6

  Програма для ЗНЗ. «Друга іноземна мова 5-11 класи» К., 2017

  Клименко Ю.М. Французька мова. Підручник для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (2 рік навчання) – Київ: Методика Паблішинг, 2014

  Хімія

  1.

  Хімія

  7

  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

  Хімія 7-9 класи.

  (наказ МОН України від 07.06.2017 р. №804)

  Хімія: піруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. – Київ: Генеза, 2015. – 192 с.: іл.

  2.

  Хімія

  8

  Хімія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ ОГ. Ярошенко. – К.: УОВЦ «Оріон», 2016. – 256с.: іл.

  3.

  Хімія

  9

  Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко. – К.: УОВЦ «Оріон», 2017. – 224с. : іл.

  4.

  Хімія

  10

  Програма з хімії для 10-11 класів загальної середньої освіти (рівень стандарту).

  (наказ МОН України від 23.10.2017 р. №1407)

  Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / П.П. Попель, Л.С. Крикля.– Київ: ВЦ «Академія», 2018. – 2567 с.: іл.

  5.

  Хімія

  11

  Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / Павло Попель, Людмила Крикля.– Київ: ВЦ «Академія», 2019. – 248 с.: іл.

  Основи здоров’я

  1.

  Основи здоров’я

  7

  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

  Основи здоров’я

  Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України наказом від 06.06.2012 №664;

  оновлена наказом МОН України від 07.06.2017 №804

  Бойченко Т.Є. та ін. Основи здоров’я. 7 клас. Київ: Генеза, 2015

  2.

  Основи здоров’я

  8

  Бех І.Д. та ін. Основи здоров’я. 8 клас. Київ: Алатон, 2016

  3.

  Основи здоров’я

  9

  Бех І.Д. та ін. Основи здоров'я. 9 клас. Київ: Алатон, 2017

   

  Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

  Початкова школа

   

  Основна та старша школа

   

  Тип приміщення  - типове.

  Кількість навчальних кабінетів:

  початкових класів – 15

  іноземної мови – 2

  інформатики – 1

  актова зала – 1

  спортивна зала – 2

   

  Тип приміщення  - типове.

  Кількість навчальних кабінетів:

  математики  - 4 +  1- НКК

  фізики – 1,

  біології – 2,

  хімії – 2,

  історії - 2,

  української мови та літератури – 6,

  зарубіжної літератури – 3,

  іноземної мови  - 5,

  інформатики -  2,

  географії - 1

  кабінет музичного мистецва -1,

  фізічної культури, Захисту Вітчизни - 1

  навчальних майстерень -3,

  спортивна зала -1,

  актова зала - 1

  їдальня-1.

   

   

  Забезпеченість меблями –частково потребують оновлення

  Організація харчування -   1-4 класи – за кошти місцевого бюджету та батьківську доплату,  5-11 класи за батьківську плату

   

   

   

   

   

  Технічні засоби навчання:

   

  Відомості про бібліотеку:

   

  Кількість комп’ютерних класів– 3

  Кількість комп’ютерів - 44

  Кількість учнів на 1 комп'ютер -25

  Мультимедійні класи –3

  Проектори – 6

  Телевізори – 12

   

  Площа приміщення- 48  м2

  Забезпеченість підручниками по класах (кількість) - 100%

  Художня література (кількість) – 16769

  Науково-популярна література, посібники , довідкова та  краєзнавча література (кількість) -1046

   

   

  Система внутрішнього моніторингу якості освітніх послуг.

  Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)

  Напрями моніторингу якості освіти

  Моніторинг умов функціонування освітньої системи:

  - якість кадрового забезпечення;

  - рівень навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення;

  - рівень науково-методичної роботи;

  - стан запровадження профільного навчання.

  Моніторинг освітнього процесу:

  - рівень викладання базових дисциплін;

  - стан запровадження освітніх інновацій;

  - рівень реалізації виховних систем.

  Моніторинг  результатів освітнього процесу:

  - рівень навченості учнів з предметів інваріантної частини;

  - рівень соціального, психічного, фізичного розвитку особистості;

  - рівень вихованості учнів.

  Очікувані результати: 

  - покращення якості надання освітніх послуг;

  - підтримка обдарованої молоді;

  - підняття престижу творчих педагогів;

  - впровадження освітніх інновацій;

  - створення позитивного іміджу, конкурентноздатності школи.

  У зв'язку з оновленням навчальних програм 1-4-х класів Міністерством освіти і науки України внесені зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи  Передусім вимоги до оцінювання розроблено з огляду на вікові особливості дітей — окремо для

  1-х, 2-х, 3-х та 4-х класів. 

  Результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, які їх замінюють). Оцінювання в початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач.

  Оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм.

  Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному

  обліку з боку адміністративних органів. Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

   Навчальні досягнення здобувачів у 3-4 класах підлягають формувальному та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню.

  Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

   Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти. З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації мети і завдань початкової освіти тавчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

   

   

   

   

  Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів

  1 – 2 класи:
  ВЕРБАЛЬНО оцінюються УСІ ПРЕДМЕТИ, в тому числі інваріантного складника.
  Підсумкова перевірка в 1 класі включає лише підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року, жодних тематичних перевірок (контрольних робіт).

  3 – 4  класи:
  ВЕРБАЛЬНО оцінюються предмети ВАРІАТИВНОЇ складової, тобто предмети, що було для вивчення обрано навчальним закладом;
  ВЕРБАЛЬНО оцінюються  предмети ІНВАРІАНТНОЇ складової:
  • «Інформатика»;
  • «Музичне мистецтво»;
  • «Образотворче мистецтво»;
  • «Основи здоров’я»;
  • «Фізична культура»;
  • «Я у світі»;
  • «Трудове навчання».
  ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ складової, що належать до наступних освітніх галузей:
  • «Мова і література (мовний і літературний компоненти)»;
  • «Математика»;
  • «Природознавство».

  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

  Рівні навчальних досягнень: I. Початковий

  1 бал - Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень.

  2 бали - Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, володіють окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії.

  3 бали - Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання, потребують детального кількаразового їх пояснення.

  Рівні навчальних досягнень: II. Середній

  4 бали - Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком певну операцію, дію.

  5 балів - Учні відтворюють основний навчальний матеріал з допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять.

  6 балів - Учні будують відповідь у засвоєній послідовності; виконують дії за зразком у подібній ситуації; самостійно працюють зі значною допомогою вчителя.

   

  Рівні навчальних досягнень: III. Достатній

  7 балів - Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії.

  8 балів - Учні вміють розпізнавати об'єкти, які визначаються засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити засвоєний в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв'язків; володіють вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з незначною допомогою вчителя; відповідають з окремими неточностями.

  9 балів - Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, володіють вміннями виконувати окремі етапи розв'язання проблеми і застосовують їх у співробітництві з учителем (частково-пошукова діяльність).

  Рівні навчальних досягнень: IV. Високий

  10 балів - Учні володіють системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлюють як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв'язки; вміють розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення; відповідь аргументують новими прикладами.

  11 балів - Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, вміють застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях.

  12 балів - Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи виконують під опосередкованим керівництвом; виконують творчі завдання.

  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної і старшої школи

  Рівні навчальних досягнень: I. Початковий

  1 бал - Учні розрізняють об'єкти вивчення.

  2 бали - Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення.

  3 бали - Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання.

  Рівні навчальних досягнень: II. Середній

  4 бали - Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію.

  5 балів - Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять, правило.

  6 балів - Учні виявляють знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

   

   

   

  Рівні навчальних досягнень: III. Достатній

  7 балів - Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії.

  8 балів - Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності.

  9 балів - Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.

  Рівні навчальних досягнень: IV. Високий

  10 балів - Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення.

  11 балів - Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.

  12 балів - Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

  Періодичність проведення моніторингу якості надання освітніх послуг

   

  Вид моніторингу

  Класи

  1

  Вербальне оцінювання

  1-2

  2

  Моніторинг сформованості класного колективу, соціально-громадянських компетентностей учнів через психолого-педагогічну діагностику

  1,5,10

  3

  Аналіз ДПА, моніторинг адаптаційних процесів при переході з початкової школи в основну

  4

  4

  Поточне, тематичне оцінювання

  3-11

  5

  Аналіз ДПА, моніторинг готовності до профільного навчання

  9

  6

  Контрольна робота за відповідним профілем

  10,11

  7

  Аналіз ЗНО, моніторинг навчальних досягнень учнів випускних класів

  11

   

   

   

   

   

  Розділ 8. Навчання дітей з особливими потребами

  Навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до нормативних документів:

  • Наказ МОН від 05.08.2019 №1/9-498 "Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р."
  • Наказ МОН від 08.06.2018 р. "Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р.№588 "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"
  • Інформаційний бюлетень №1 -2019 р., управління освіти Шосткинської міської ради.

  Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

  Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних класів здійснюється на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, направлення відповідного органу управління освітою, висновку психолого-медико-педагогічної консультації з рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу, індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (для дитини з інвалідністю), висновку сурдолога (для дітей з порушеннями мовлення), окрім зазначених, подаються документи, передбачені для учнів загальноосвітнього навчального закладу.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2020 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"